Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karabük Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Türkiye'de sosyalist feminizm: Sosyalist feminist kolektif örneği

Socialist feminism in Turkey: Socialist feminist collective sample

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 632863 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

"Türkiye'de Sosyalist Feminizm: Sosyalist Feminist Kolektif Örneği" başlıklı bu tezde Türkiye'de sosyalist feminizmin hangi koşullarda ortaya çıktığı, kadın hareketi adına sağladığı katkıları ve kurdukları topluluk üzerinden kadın sorunlarına bakış açıları incelenmek istenmiştir. Asıl konuya destek olması açısından ilk iki bölümde dünya ve Türkiye'de feminizmin ortaya çıkış koşulları ve gelişimi kaynak taraması üzerinden ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde; feminizm kavramı açıklanıp, feminizmin geçirdiği evreler ve feminizm çeşitleri (liberal, radikal, sosyalist) açıklanmıştır. İkinci bölümde; Türkiye'de feminizmin Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyet'e intikal eden süreci üzerinde durulmuştur. Devamında dünyada etkisini gösteren sosyalist feminizmin Türkiye'yi de etkileme süreci ve zamanla kadınlar arasındaki düşünce farklılıkları sebebiyle etkisini kaybetmeye başlaması anlatılmıştır. Son olarak da günümüze dek gelişen farklı feminist oluşumlardan bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde; kendilerine ait bir topluluk olan Sosyalist Feminist Kolektif sitesi içerisindeki yayınlar incelenmiş ve topluluğun diğer kadın örgütlerinden farkları üzerinde durulmuştur. Bu çalışma sonucunda kadınların günümüzde daha çok bilinçlendikleri ve hak arama mücadelesinde seslerinin eskiye nazaran daha çok çıktığı bir sürece girildiği görülmüştür. Artık daha özgür ve farklı görüşleri dile getiren kadınlar yer almaya başlamış ve her dönem kadın sorunu devam etse de farklı bir kadın grubu tarafından oluşturulan topluluklar kadınların haklarını savunmaya devam etmişlerdir.

Summary:

In this thesis entitled as "Socialist Feminism in Turkey: Socialist Feminist Collective Sample", it has been studied Socialist Feminisim in Turkey appeared in which conditions its contributions in the name of women's movement and their point of view about women's problems by forming their organization. In order to support the main subject, in the first two parts, it has been handled with conditions of the appearance of feminism and progression both in Turkey and in the world with literature review. In the first part of the study, feminism concept, its phases in its history and feminism varieties (liberal, radical, socialist) have been explained. In the second part of the study, it has been emphasized that the process which started from Ottoman Empire and be inherited to Turkish Republic. Afterwards, it has been told that the affection process of socialist feminism, which influenced the world, in Turkey. and in time, losing its effect due to opinion differences among women. Finally, it has been mentioned about different feminist formations which develops until today. In the third part; the publishings of Socialist Feminist Collective Site, which is a community owned by feminists, have been studied and the differences of their community from the other women's organizations have been emphasized. As a result of this study, it has been realized that the women have became more conscious nowadays and their fights for women rights are louder than ever. Women who expressed more free and different views have begun to take part, and although the issues of women continue every period, communities formed by a different women's group have continued to defend women's rights.