Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde iletişim yönetimi

Turkey's communication management with the European Union during the integration process

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 162608 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ikinci Dünya Savaşı sonrası oluşan olumsuz ekonomik, politik ve sosyal şartların sonucunda devletler arası kalıcı barışın sağlanması ve işbirliğine gidilmesi yönünde oluşan inanç sonunda altı devletin (Belçika, Batı Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda). 1951 yılında imzaladığı Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nu kuran Paris Antlaşması ile kömür ve çelik sektörleri düzenlemeye tabi tutulmuş en önemlisi de kömür ve çelik sanayi ile ilgili alman kararlar uluslararüstü bir kuruma (Yüksek Otorite) 'ye devredilmiştir. Daha sonra 1957 yılında Roma Antlaşması ile AET oluşmuş, 1986'da imzalanan Tek Senet ile Ortak Pazar oluşmuş ve 1992' de imzalanan Maastricht Antlaşması ile de Topluluk Avrupa Birliği' ne dönüşmüştür. Kişilerin, malların, sermeyenin ve hizmetlerin serbest dolaşımını öngören ve hukukun, demokrasinin ve insan haklarının üstünlüğünü temel değerler olarak hedefleyen Avrupa Birliği bugünkü üye sayışma gelinceye kadar birçok kere genişleme süreci yaşamıştır. Başlangıçta sadece ekonomik bir birliktelik olarak düşünülen bu oluşum zamanla siyasal ve sosyal boyutlara da sahip olmuştur. Birliğin geleceği ile ilgili kararlarla ilgili birçok önemli zirveler yapılmıştır. Avrupa Birliği'nin etkin olarak hayatım sürdürmesi bir çok konuda ortak politikaların varlığını gerekli kılmaktadır. Bunun yanı sıra karar alama sürecinde Birliğin kendine has organları bulunmaktadır.Genişleme ve bütünleşme Birliğin temel önceliklerini oluşturmaktadır. 12 Eylül 1963 'de imzalanan ve 1964'de yürürlüğe giren Ankara Antlaşması ile AET ile Türkiye arasında bir ortaklık kurulmuştur. Bu antlaşma ile birtakım ortaklık organları kurulmuştur.Türkiye daha sonra 1987 yılında tam üyelik için başvuruda bulunmuştur. 1999 Helsinki zirvesinde ise aday ülke olarak kabul edilmiştir. En son 17 Aralık 2004 tarihinde ise müzakere tarihi alınmıştır. Bu zorlu süreçte diğer ülkelerden beklendiği gibi Türkiye'nin de hem siyasal, hem ekonomik, hem sosyal alanda bir bütünleşme süreci geçirmesi beklenmektedir. Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde başarılı olmak yapılacak yapısal reformların yanı sıra, hem Birliğin karar alma organları, hem Birlik üyesi ülke kamuoylarının ikna edilmesi hem de Türkiye'nin iç kamuoyunun ikna edilmesine yönelik stratejik bir iletişim yönetimini gerekli kılmaktadır. Olumlu bir ülke imaj mm yaratılması açısından etkin iletişim tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. 311

Summary:

ABSTRACT As a result of the economical, political and social conditions occured after 2nd World War ; 6 countries ( Belgium, West Germany,Luxemburg, France, Italy and Holland ) signed the Paris Agreement in 1951 which had founded European Steel and Coal Association.With that agreement, the steel and coal sectors were rearranged and more than that, an supranational association ( High Authority) took over the decisions about coal and steel industries. Later in 1957 E.E.C was founded by the Rome Agreement, in 1982 Common Market occured by The Single European Act and than in 1992 by the Maastrich Treaty the union turned into the European Union. European Union has experienced many enlargement periods until coming this point. It mainly aims humans, capital, goods and service to be freely moved and also aims, democracy,law and human rights superiority. In the beginning it was thought to be an economical union but later on it gained social and political sides by the time. There were many summits made about the future of the union. For the E.U to continue its existence it has to depend on common politics in many subjects. The union has its own organs. Enlargement and integration are the the union's priorities.A deed of partnership was signed in 12th September 1963; which became valid in 1964; by the Ankara agreement with E.U and Turkey. Some common organs were founded with this agreement. In 17th December 2004 consultation date was taken.Like other countries, during this difficult period, Turkey is expected to go through an economical, social and political integration period.To be succesful during this integration period,it is a must to convince other member countries as well as to convince Turkey's public opinion and that can be accomplished by a strategical communication management. In order to create a positive country image effective communication technics should be used. 312