Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Strateji Bilimi Anabilim Dalı

Türkiye'nin Kafkasya jeopolitiğinde Ahıska ve sürgün halkı

In the Caucasus geopolitics for Turkey, Ahıska (samtshe-javakheti) and the Ahiska turks (meskhetian Turks)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146338 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV ÖZET Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı olan Ahıska'da yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin Kafkasya' daki çıkarlarını etkilemektedir. Bu çalışma, Ahıska'nın Türkiye için jeopolitik önemini ortaya koymak ve olası gelişmelere karşı çözümler sunabilmek amacıyla yazılmıştır. Çalışma, giriş kısmı dahil altı bölümden oluşmaktadır: İkinci bölümde, Ahıska'nın coğrafî konumu incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Ahıska'nın, Türkiye için stratejik açıdan önemi değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde, Ahıska ve Ahıska Türkleri'nin tarihî geçmişi ele alınmıştır. Beşinci bölümde, Ahıska'nın, yakın ve uzak geleceğindeki olası gelişmeler incelenmiştir. Altıncı bölümde, sonuç ve teklifler belirtilmiştir. Bu çalışma hazırlanırken; konuyla ilgili kitaplar ve makaleler incelenmiş, Ahıska Türkleri ve liderleri ile konuşulmuş, konunu uzmanı ilim adamlarıyla görüşülmüştür. Ahıska Türkleri'nin vatanlarına dönebilmesi, Türkiye'nin Kafkasya'daki çıkarları için vazgeçilmez bir politika olmalıdır.

Summary:

SUMMARY The events taking place in Ahiska (Samtshe-Javakheti), the gate to Caucasus for Turkey, affect Turkish benefits in that region. This research is prepared to indicate the geopolitical importance of Samtshe-Javakheti for Turkey and aim to determine solutions to outcomes of probable happenings. The research includes six parts: The firs part is preface. The second part is about geographical position in Samtshe-Javakheti. The third part focuses upon the Samtshe-Javakheti's strategical importance for Turkey. İn the fourth part Samtshe-Javakheti and the Ahiska Turks' (Meskhetian Turks) history is examined. In the fifth part Samtshe-Javakheti's near and far future is analysed. Results discovered in this study and the suggetions are given in the last part. While preparing this research, books and papers about this topic are examined and made interivews with Ahiska Turks (Meskhetian Turks) and their leaders and the experts on this topic. Ahiska Turks' (Meskhetian Turks) return to their homeland must be one of the paramount policies for Turkey in Caucasus.