Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kütüphanecilik Bölümü / Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Üniversite kütüphanelerinde kullanıcı eğitimi: Ankara'daki devlet üniversite kütüphanelerindeki uygulamalar ve elektronik ortamda kullanıcı eğitimi için öneriler

User education in the university libraries: User education programs of the state universities in Ankara and recommendations for the electronic user education programs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 273302 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kullanıcı eğitimi, kütüphane kaynak ve hizmetlerinden kullanıcının üst düzeyde yararlanması için gerekli bilgi ve becerilerin kullanıcılara, alanında profesyonel kütüphaneciler tarafından kazandırılması çabasının tümüdür. Üniversite kütüphaneleri düşünüldüğünde, tüm üniversite çevresinin kütüphaneden üst düzeyde yararlanması kullanıcı eğitiminin amaçlarını en iyi şekilde yerine getirdiğinin göstergesidir.Çalışmamızda üniversite kütüphanelerinde uygulanmakta olan kullanıcı eğitimi programları, kullanıcı eğitimi amaçlarının ne kadarını yerine getiriyor sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Elektronik ortamda bilgi kaynaklarının artış göstermesi, uzaktan kütüphane kaynaklarına erişim olanağı, Web 2.0 teknolojilerinin kütüphanelere de girmesi bu ortamlardan yararlanarak elektronik kullanıcı eğitiminin hazırlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.Araştırmamızda betimleme yöntemi kullanılmış olup ve veri toplama tekniği olarak literatür incelemesi ve anket tekniklerinden yararlanılmıştır. Veri toplamak üzere, Ankara'daki dört devlet üniversitesi (Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi) kütüphanesinde çalışan kütüphanecilere anket uygulanmıştır. İki bölümden ve 54 sorudan oluşan anket 56 kütüphaneciye uygulanmıştır.Araştırmamız sonucunda kütüphanecilerin kullanıcı eğitimine olan ilgi ve katılım azlığından şikayet etmekte oldukları ortaya çıkmıştır. Bu durumun üstesinden gelmek elektronik ortamda kullanıcı eğitiminin yapılandırılması ile gerçekleştirilir. Ayrıca kullanıcı eğitiminde personel yetersizliği nedeniyle sorun yaşamaktadır. Kütüphanecilerin Web 2.0 teknolojilerinin kullanımı ile ilgili eğitim gereksinimleri de ortaya çıkmıştır.

Summary:

User education is defined as a whole effort to acknowledge the necessary knowledge and skills to users by professional librarians so that users could utilize from library resources and services. The high percentage of library usage by all university members, when the universities? libraries are considered is the sign of well performance of library?s aims.This study aims to answer the particular question of ?how much do the user education programs which are performed in the university libraries succeed the aims of user education. The increase of information resources through the electronic means, the possibility of remote access to the library resources, the entrance of Web 2.0 technologies even to the university libraries pushed the necessity to order the electronic user education programs by benefiting from these possibilities.The survey method was used in this study and data were gathered through literature search and questionnaires. In this research, in order to collect data, a questionnaire was applied to librarians who work in state university libraries in Ankara (Ankara University, Gazi University, Hacettepe University and Middle East Technical University). The questionnaire is composed of two parts and consist of 54 questions and given to 56 librarians.As the concluding remark of this survey, it can be seen that the librarians complain about the indifference and small number of participants to the user education programs. In order to overcome this, the user education should be structured along with the electronic means. In addition, there is a problem in user education due to inadequate personnel number. Another consequence is that the librarians need to be instructed on the usage of Web 2.0 technologies.