Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

User assessment in public spaces by gender: A survey on Seğmenler and Keçiören parks in Ankara

Kamusal mekanlarda cinsiyete göre bir değerlendirme: Ankara?da Seğmenler ve Keçiören parkları üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285625 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to set out an urban public design framework based ongender differences and experiences, in order to pay attention to thedesign of the open public spaces, parks in particular, to enhance themas places which are friendly to all people. In this manner two publicparks were selected in Ankara to verify the theoretical framework andhypotheses set. The thesis study first makes a review of theoreticalconcepts of gender relations in public spaces and recreational areas.Then, it explains how an open public space is examined with respect tothe three main headings, user profiles, use patterns and sense ofsafety felt by users.The case studies are Seğmenler Park in the Gaziosmanpaşa-Kavaklıdere district and Keçiören Park in the Keçiören district, twopublic parks in two different sectors of the city with different cultural,economical and social structures. The concept of gender differencesand effects of gender relations on the use patterns of a place and vicea versa, different needs and perceptions of men and women in publicplaces and effective design solutions are studied in the secondchapter. Then, two public parks are examined with the aboveframework. This is done first with respect to the mentioned component,and then with the data based on maps, photographs, personalobservation and questionnaires which to find out the problems andcharacteristics of the users. Finally in the conclusion, the differencesand needs of users and strengths and weaknesses of design andplanning of the parks are evaluated to set specific design principlesand solutions in the design of public parks.

Summary:

Bu tez, farklı cinsiyetlerin kamusal mekânlarda farklı algı vedeneyimlerini temel alarak açık kamusal mekânların (parklar)tasarımına odaklanır. ve bu mekânların herkes tarafından eşitkullanımına olanak verecek bir tasarım çerçevesi kurmayı amaçlar.Tezin teorik çerçevesini ve hipotezlerini irdelemek üzere Ankara'dan ikipark arazi çalışmasının yapılacağı iki kamusal alan olarak seçildi. Butezde ilk olarak halka açık alanlarda ve özellikle rekreasyon alanlarındatoplumsal cinsiyet ilişkilerinin teorik kavramları gözden geçirilmekte;daha sonra, açık kamusal alanlar üç ana başlık altında, kullanıcıprofilleri, kullanım şekilleri ve kullanıcıları tarafından hisedilen güvenlikduygusu açılarından incelenmektedir.Ankara'dan farklı kültürel, ekonomik ve sosyal koşullara sahip olan ikifarklı ilçeden iki park, Keçiören ilçesinde Keçiören Parkı ve Çankayailçesi Gaziosmanpaşa-Kavaklıdere semtinde Seğmenler Parkı çalışmaalanı olarak seçilmiştir. Kamusal mekânların kullanım şekillerindecinsiyet farklılıkları ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin etkileri incelenirken,bir kamusal mekânda her cinsin farklı ihtiyaçları ve algılarına yöneliketkili tasarım çözümleri teorik bölümde tartışılmaktadır. Daha sonra ikipark yukarıdaki çerçeve ile kamusal mekân bileşenlerine göreincelenmiş ve hâlihazır haritalar, fotoğraflar, kişisel gözlemlerle vekullanıcıların özelliklerini öğrenmek için yapılan anketlere dayalıverilerle zenginleştirilmiştir. Sonuç olarak, kullanıcıların farklılıkları veihtiyaçları ile mekânların tasarımı ve planlamasındaki güçlü ve zayıfnoktaları ortaya çıkararak, özel tasarım ilkeleri ve çözümlerioluşturulmaya çalışılmıştır.