Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Using critical approach in geographical reserach: An attempt to analyze the transforming nature of production and reproduction in Denizli

Coğrafya alanında yeni bir yaklaşım ve araştırma yöntemi olarak eleştirel gerçeklik: Denizli'de üretim ve yeniden üretimin değişen yapısı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 76105 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT USING CRITICAL REALISM IN GEOGRAPHICAL RESEARCH: AN ATTEMPT TO ANALYZE THE TRANSFORMING NATURE OF PRODUCTION AND REPRODUCTION IN DENİZLİ Erendil, Asuman Ph ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz COĞRAFYA ALANINDA YENİ BİR YAKLAŞIM VE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ OLARAK ELEŞTİREL GERÇEKÇİLİK: DENİZLİ'DE ÜRETİM VE YENİDEN ÜRETİMİN DEĞİŞEN YAPISI Erendil, Asuman Doktora, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Ayda Eraydın Temmuz 1998, 284 sayfa Bu tez çalışmasının iki temel hedefi bulunmaktadır İlki, özellikle 1980'lerden sonra Denizli'deki tekstil sektöründe görülen hızlı gelişmenin incelenmesi ve bu gelişmenin dünyanın gelişmiş ya da azgelişmiş ülkelerindeki 'sanayi bölgeleri' deneyimleri çerçevesinde değerlendirilmesidir İkinci hedef ise, eleştirel gerçekçilik kuranımın ontolojik ve epistemolojik yaklaşımının, positivist bakış açısına üstünlüğünün tartışılması ve buna uygun bir araştırma metodolojisinin geliştirilerek coğrafya alanında denenmesidir Bu bakış açısı çerçevesinde, ortaya atılan sorular alan araştırması sırasında ortaya çıkmıştır Araştırma sonucunda Denizli'deki gelişim sürecini açıklamaya çalışan birtakım tezler öne sürülmekte ve diğer ülke deneyimleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmektedir Bu tezlerin bir kısmı yalnızca incelenen alana özgü açıklamaları içerirken, diğerleri Denizli'ye benzer özellikler taşıyan diğer bölgelerle ilgili öngörüler sunmaya çalışmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.