Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Afyon Kocatepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı

Üst karın bölgesi arterlerindeki varyasyon sıklığının arteriel faz çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

To evaluate the frequency and variations of upper abdominal area arteries through multi-slice computed tomography

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 225844 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Rutin kontrastlı üst batın bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiki yapılmış 5?83 yaş arasındaki 360 hastanın verileri, cinsiyet ve yaş farkı gözetilmeden çalışmaya alındı. Hastalara rutin BT dışında ek bir işlem uygulanmadı. Veriler iş istasyonunda değerlendirildi. Üst karın bölgesi arterlerinin abdominal aortadan orjin düzeyleri vertebral kolona göre belirlendi. Çölyak gövde ve dallarının, süperior mezenterik arter (SMA) ve her iki renal arterin varyasyonları belirlendi. Her segment için orjin seviyeleri, varyasyonları, varyasyon sıklıkları ve cinsiyetler arasındaki farklılıklar incelendiÇölyak gövdenin en sık orjin düzeyi T12 vertebra alt düzeyi, SMA için L1 vertebra üst düzeyi, her iki renal arter için L1-L2 intervertebral disk düzeyi ve İMA için L3 vertebra alt düzeyi olarak saptandı. Çölyak gövdede varyasyon oranı %18.2 idi. En sık SMA kaynaklı replase sağ hepatik arter varyasyonu görüldü. Splenik arterde en sık görülen varyasyon gastrosplenik trunkustu. Sol gastrik arterde en sık gastrosplenik trunkus varyasyonu ile karşılaşıldı. Gastroduodenal arterin (GDA) hepatik arterlerle aynı seviyeden çıktığı durum, en sık saptanan varyasyondu. Hepatik arter varyasyonlarının en sık olanı GDA ile birlikte aynı düzeyden ayrılma varyasyonuydu. SMA'da en sık saptanan varyasyon, replase hepatik arterin SMA'dan kaynaklanmasıydı. Renal arterlerde en sık erken dallanma varyasyonu saptandı. Aberran renal arter büyük oranda solda saptandı. Tüm arterlerde incelenen kriterler açısından cinsiyetler arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmadıLiteratür ve bu çalışmaya göre renal arterlerde ve hepatik arterde diğer üst karın bölgesi arterlerine oranla daha fazla varyasyon bulunmaktadır. Varyasyonların preoperatif dönemde bilinmesi cerrahi ve girişimsel radyoloji planlaması için büyük öneme sahiptir

Summary:

The data of 360 patients aged between 5 and 83 to whom routine contrast enhanced upper abdominal computed tomography (CT) examination applied were studied without distinction of age and gender. No additional procedure was applied to the patients expect for routine CT. The data were evaluated at a work station. The origin levels of upper abdomen arteries from abdominal aorta were determined according to vertebral column. The variations of coeliac trunk and its branches, superior mesenteric artery (SMA), and both renal arteries were determined. For each segment, frequency of origin levels, variations, variation frequencies, and differences between genders were studiedThe most frequent origin levels were as follows: coeliac trunk, lower level of T12 vertebra; SMA, upper level of L1 vertebra; both renal artery, L1-L2 intervertebral disc level; and inferior mesenteric artery, lower level of L3 vertebra. The variation rate in coeliac trunk was %18.2. The most frequent variation was right hepatic artery originated from SMA. In splenic artery, it has been seen that the most frequent variation was the gastrosplenic trunk. The gastrosplenic trunk were mostly encountered in left gastric artery variations. The situation that gastroduodenal artery (GDA) arose with hepatic arteries from the same level at common hepatic artery was the mostly determined GDA variation. The seperation of the hepatic artery with GDA from the same level was the most frequent variation of hepatic artery. The most frequent variation of SMA was the arose of replaced hepatic artery from SMA. At renal arteries, early branching variation has been most frequently determined. Aberrant renal artery has been mostly determined on the left. In terms of studied criteria, no significant statistical differences have been detected in all of the arteries between genders.In literature and according to this study, in renal and hepatic arteries there were more variations than the other upper abdomen area arteries. Knowledge of the variations is of greater importance for visceral surgery and interventional radyology planning.