Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Uyuşturucu madde kullanmak suretiyle denetimli serbestlik tedbiri alan gençler üzerine sosyolojik bir inceleme (Tokat il merkezi örneği)

A sociologial research on the treated youngters cause of drug abuse in probation system (An example of Tokat center province)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 415748 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada, Tokat ilinde uyuşturucu madde kullanma suçundan denetimli serbestlik tedbiri alan çocuk ve gençler sosyal sermaye açısından incelenmiş ve gençlerin madde kullanmasına neden olan sosyo-kültürel etkenler araştırılmıştır. Çalışmada madde kullanımı üzerinde yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, aile ve arkadaş ile ilgili değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada, araştırma evrenini Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne uyuşturucu madde kullanımı suçundan gelen çocuk ve gençler; araştırma örneklemini ise 2014 yılı Nisan-Ağustos ayları içerisinde denetimli serbestlik tedbiri devam eden 260 genç oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylere "Sosyo-Demografik Bilgi Formu" ile "Aile Yapısı Değerlendirme Aracı" (AYDA) ölçeği uygulanmıştır. Uyuşturucu madde kullanma suçundan denetimli serbestlik tedbiri alan bireylerin çoğunluğu 19-25 yaş aralığında olup ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Eğitim durumu açısından %74,6 gibi büyük bir kısmının eğitim düzeyleri ilköğretim ve altı seviyesinde olduğu görülmektedir. Başta şiddet suçu olmak üzere suç işleme oranları yüksektir. Ayrıca %42,7'sinin geçmişte kendilerine zarar verme girişimi veya intihar öyküsü bulunmaktadır. Bireylerin ailelerini tanıtıcı bilgilerine bakıldığnda büyük bir bölümünün ebeveynlerinin evli ve birlikte oldukları, anne-baba eğitim seviyesinin düşük ve kardeş sayılarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aile üyeleri ve arkadaş çevresinde sabıka ve madde kullanım durumlarına bakılığında ise az sayıda sabıkalı aile üyesine ancak çok fazla sabıkalı arkadaşa sahip olduğu görülmüştür. Benzer duruma madde kullanımında da rastlanılmıştır. Gençlerin madde kullanımına başlamasında ailevi sorunlardan daha çok olumsuz arkadaş çevresi önemli bir rol oynamaktadır. Son olarak bireylerin aile yapıları ile sosyo-demografik özellikleri arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Çalışmanın sonunda beklenildiği gibi sosyal sermaye ve madde kullanımı arasında ilişki tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Denetimli serbestlik, aile yapısı, uyuşturucu madde, genç

Summary:

In this study, children and adolescents who received supervized release punishment due to the crime of drug use in the province of Tokat were surveyed in terms of social capital and socio-cultural factors that cause young people to use the substance were investigated. In the study the effect of variables regarding age, gender, number of siblings, parent and friend was analysed. The research universe of the study is children and youngs who were directed to the directorate of supervised release due to drug use crime. The research sample of the study consists of 260 young people whose supervised release situations were in progress in the April-August 2014. Individuals participating in the study "Socio-Demographic Information Form" and "Family Structure Assessment Tool (FSAD) scale was applied. Hereunder, the majority of individuals who received supervized release punishment due to the crime of drug use applied are in the 19-25 age range and live with their families. From education point of view, 74.6% as a big part of them are at primary and lower level. Notably violent crime, the crime rate of them is high. In addition, 42.7% of them attempted to harm themselves or commit suicide story in the past. From introductory information regarding families of those in question, for large part of them it is determined that their parents are married and together, are at the low levels of parental education and number of siblings is high. According to the information regarding their family members and friends' criminal record and drug use status, number of criminal family members is low but number of criminal friends is high. A similar situation is prevailing for drug users. On starting drug use of young people, engourage is more influental rather than family problems. Finally, a significant positive correlation between socio-demographic characteristics of individuals and family structure were found. As expected, the end of the study demonstrated a relationship between social capital and drug use. Key words: Supervised release measures, family structure, drug, young