Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Uyuşturucu madde suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123922 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

106 6.0ZET Bu çalışma ile Türk Ceza Kanunu'nun 403 ila 410. maddeleri arasında düzenlenmiş olan uyuşturucu madde suçlarını önlemek ve bu suçlardan mahkum olanları topluma kazandırmak için yapılması gerekenleri tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla SÖDEM 2001 adlı proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan 17 cezaevinde yüzyüze görüşme yöntemi ile yapılan 323 soruluk ankete katılan 783 hükümlüden, uyuşturucu maddelerle ilgili suç işleyen 67 kişinin verdiği cevaplardan elde edilen bulguların incelenmesi ve daha önce yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılması yapılmıştır. Anket hükümlü ve yakınlarının kriminal geçmişlerini, suç işlemeden önceki yaşamlarını, bu dönemde karşılaştıkları sorunlarını, alkol ve uyuşturucu madde alışkanlıklarını, olay yeri, mağdur ve suç işleme biçimleri arasındaki ilişkileri istatiksel olarak ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular uyuşturucu maddelerle ilgili suç işleyenlerin tüm ankete katılanlar içindeki oranının %8.5, bunlardan %98.5'inin erkek, yaş ortalamalarının 41.8, %68.7'inin evli, suçun %72.7 oranında eroin maddesi ile ilgili, hükümlülerden %15.2'sinin uyuşturucu madde ile ilgili bir organizasyonun bir parçası, %71.6'sının iş sahibi, çoğunluğun düşük gelir sahibi, çok azının herhangi bir tedavi programına katılmış olduğunu göstermiştir.

Summary:

107 7.SUMMARY This study aims to make firm the things that have to make to prevent the drug crimes which are organized in Turkish Fine Law between 403 and 410 matters and to cause the sentenced people fro drug crimes to earn the society Because of this, with Project named SÖDEM 2001 ( Crime Preventation and Inspection), in 17 jails which are different parts of Turkey, we made conversations with 783 sentenced people and we responses of them. But our research was about 67 people who commit a drug crime. All these inventions and compared in this study. The research is made by the aim of producing the sentenced people's and their relatives' criminal past, their lives before crimes, problems, drug or alcohol involvements event place, the relations between the victims and crime. The percent of the people who commit a drug crime is 8.5% in the whole offenders and 98.5% are male, the average of age is 41.8, the married is 68.7%. 72.7% of convicts were heroin involved offenders. 15.2% of convicts were, a past of an organized crime. 71.6% of them had a job with lower income. Most of convicts had not participated in any substance abuse treatment program.