Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları, etkileşim ve gezinme örüntülerinin ilişkisel çözümlenmesi

Interrelated analysis of academic achievement, interaction and navigation patterns of distance education students

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 534535 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada, çevrimiçi öğrenme ortamında, öğrenenlerin etkinlikleri kullanma sıklığına göre etkileşimleri ve katılım moduna göre gezinme davranışlarının kümelenmesi, etkileşim ve gezinme kümelerine göre akademik başarının değişiminin ve etkileşim verilerinin akademik başarıyı tahmin etme düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubu uzaktan eğitim programlarına kayıtlı olan 1634 öğrenenden oluşmaktadır. Uzaktan eğitim programları içerisindeki çevrimiçi dersler, Moodle üzerinden yürütülmektedir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu'na verilen yanıtlardan ve sistem etkileşim kayıtlarından oluşmaktadır. Veri analizinde "verilerin önişlemesi", "kümeleme ve tahmine dayalı tekniklerin kullanılması" olmak üzere iki aşama izlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, tüm sistem genelinde "sınırlı", "canlı ders odaklı" ve "değerlendirme odaklı" etkileşimleri olan öğrenenlerin etkileşimlerinin kayıtlı olunan programa ve derslere göre farklılaştığı, etkileşim kümelerinin öğretim elemanlarının dersin yapılandırılmasında kullandıkları bileşenlerle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, bir ders bağlamında ise, öğrenenler "etkileşimleri sınırlı", "değerlendirme odaklı", "ödül odaklı" ve "çeşitli-yoğun" olan kullanıcılar olmak üzere kümelenmiştir. Bunun yanısıra, "çeşitli-yoğun" ve "ödül odaklı" kullanıcıların diğer kullanıcılara göre akademik başarılarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenenlerin gezinme davranışları ile ilgili olarak çoğunluğunun dersi düzenli takip ettiği, bazılarının rastgele, bazılarının değerlendirme odaklı bazılarının ise tartışma odaklı gezindiği ve gezinme davranışlarına göre akademik başarının anlamlı şekilde değişmediği sonuçları elde edilmiştir. Bunlara ek olarak, ödülle etkileşimleri yüksek olanların diğer etkileşimleri yüksek olmasa da başarılı olma olasılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle, uzaktan eğitim kurumlarında tek bir ders tasarım modeli yerine ders içeriğine, öğrenen özelliklerine göre ders tasarım modellerinin uygulanması ve ÖYS'ler içerisinde etkinliklerle ilgili çeşitli bileşenlerin konulması ile yetinilmeyip, bu bileşenlerin nasıl harmanlanacağı ve tarafların bunları nasıl kullanabileceğine odaklanılması önerilebilir.

Summary:

In this research, in the online learning environment, it is aimed; (a) to cluster interactions of learners according to frequency of usage and navigational behaviors of learners according to participation mode, (b) to examine change of academic achievement according to interaction and navigation clusters and (c) to examine the level of predicting the academic achievement of interaction data. The study group consists of 1634 students enrolled in distance education programs. Online courses in distance education programs are conducted through the Moodle. The data consisted of responses to the Personal Information Form and the system interaction log. In data analysis, two stages were followed: "data preprocessing" and "use of clustering and prediction techniques". As a result of data analysis, it was found that learners with limited interaction, live lesson-oriented interaction and assessment-oriented interaction in the whole system were differentiated according to the registered program and courses and interaction clusters are related to the components used by the instructors in structuring the course. In the context of a course, learners are clustered as users with limited interaction, assesment-oriented, reward-oriented and diverse-intensive interaction. In addition, it was found that academic achievements of reward-oriented and diverse-intensive users are significantly higher than the limited and assessment-oriented users. As a result of the sequential pattern analysis, it was found that the majority of the learners were following the course regularly, some of them were navigated randomly, some of them were assessement-oriented and some of them were discussion-oriented. It was determined that academic achievement did not change significantly according to navigational behaviors. In addition to these, it is determined that the higher interactions with reward, the higher their probability of being successful, although the other interactions are not high. From this point of view it is advisable to apply course design models according to course content, learner characteristics instead of a single course design model in distance education institutions and to focus on how these components can be blended and how stakeholders can use its in LMS.