Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Valproat kullanan epileptik çocuklarda serum insülin, leptin ve nöropeptid-Y düzeyleri

Serum, insulin, leptin and neuropeptid Y levels in epileptic children treated with valproate

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 129657 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

41 ÖZET Aydın K. Valproat kullanan epileptik çocuklarda serum insulin, leptin ve neuropeptide Y düzeyleri. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Pediatrik Nöroloji Uzmanlık Tezi, Ankara-2003 Ağırlık artışı valproat tedavisinin en sık görülen yan etkilerinden birisidir. Valproat ilişkili ağırlık artışının potansiyel mekanizmaları yeterince açık değildir. Kan glukozunun düşmesi, yağ asitlerinin beta oksidasyonundaki bozukluk ve insülin düzeylerindeki artış muhtemel mekanizmalardan bazılarıdır. Bu çalışmanın amacı, valproat ilişkili ağırlık artışında insülin, leptin ve nöropeptid Y (NPY)' nin rolünü araştırmaktır. Valproat kullanan 20 epileptik çocukta tedavi öncesi ve takibin 3. ve 6. ayının sonunda vücut kitle indeksi (VKİ) ve açlık insülin glukoz oram (AİGO) hesaplandı; serum glukoz, insülin, kortizol, leptin ve NPY düzeyleri çalışıldı. Üçüncü aynı sonunda serum glukoz düzeylerinin düşmesine karşılık ortalama VKİ, AİGO, serum insülin ve NPY düzeyleri arttı. Takibin 6. ayının sonunda ise VKİ, AİGO ve NPY' ye ilaveten serum kortizol ve leptin düzeyleri arttı. Bu sonuçlar valproat tedavisi sırasındaki ağırlık artışının glukoz düzeylerindeki düşme ve insülin, kortizol, leptin ve NPY düzeylerindeki artış ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Anahtar kelimeler: valproat, ağırlık artışı, insülin, leptin, nöropeptid Y

Summary:

42 SUMMARY Aydın K. Serum insulin, leptin and neuropeptide Y levels in epileptic children treated with valproate. Gazi University Medical Faculty Department of Pediatrics Thesis of Pediatric Neurology, Ankara-2003 Weight gain is a common side effect of valproate treatment. Potential mechanisms of valproate-associated weight gain are not yet clear. Decreased blood glucose level, impairment of betaoxidation of fatty acids, and increased insulin levels are some of the possible mechanisms. The aim of the present study was to evaluate the role of insulin, leptin, and neuropeptide Y (NPY) in valproate-related weight gain. Body mass index (BMI) and fasting insulin glucose ratio (FIGR) were calculated, and serum glucose, insulin, cortizol, leptin, and NPY were measured in 20 epileptic children treated with valproate before treatment and after a follow-up period of 3 and 6 months. At the end of the three months the mean BMI values, the mean serum insulin, insulin glucose ratio, and NPY levels increased whereas serum glucose levels decreased. After a follow-up period of 6 months the mean serum cortizol and leptin levels increased in addition to BMI, NPY and FIGR. These results suggest that weight gain during valproate treatment is related to a decrease in glucose levels and an increase in insulin, cortizol, leptin and NPY levels. Key words: valproate, weight gain, insulin, leptin, neuropeptide Y