Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Vermittlung des fachwortschatzes im Deutschunterricht an den Türkischen berufshochschulen

Türkiye'deki meslek yüksekokullarındaki Almanca derslerinde mesleki terimlerin aktarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 628365 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dass derzeit im Fremdsprachenunterricht neben den konventionellen Unterrichtsmodellen auch alternative Unterrichtsmodelle angewandt werden, ist ein Faktum welches zu berücksichtigen wäre. Der Methodenvielfalt kann den Erwerb der sprachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten beschleunigen und fördern. Obwohl konventionelle Unterrichtsmodelle in der Geschichte und Gegenwart eine Selbstverständlichkeit sind, kann jedoch eigens der Anwendung von alternativen Unterrichtsmodellen ein Fremdsprachenunterricht erfolgreich gestaltet und durchgeführt werden. Ziel dieser Arbeit ist, den Studenten die an den Fachhochschulen den Tourismus Fach studieren, mit Hilfe von alternativen Übungen, Fachbegriffe und Gesprächssituationen, in dem Fachwortschatz, welches ausschließlich mit Tourismus zusammenhängt, durch effektive Anwendung zu überliefern. Somit haben die Studierenden die Möglichkeit, die erlernten Begriffe, die für ihr Beruf von Nutzen sind, in ihrem Berufsleben zu gebrauchen. Bei der interaktiven Unterrichtsplanung wurden ausschließlich Wörter, Sätze, Dialoge und Bezeichnungen für Hotel- und Tourismus aus dem Tourismus Fach ausgesucht und anschließend im Unterricht verwendet. In der vorliegenden Arbeit wurde sowohl im theoretischen als auch im empirischen Zusammenhang versucht, den Fachwortschatz des Tourismus Fachs zu übermitteln. Der Deutschunterricht wurde an der Aksaray Universität an zwei Fachhochschulen (Fachhochschule für Sozialwissenschaften und Güzelyurt Fachhochschule) in dem Tourismus- und Hotelmanagement Fach abgehalten. Bei dieser Arbeit sind eine Kontrollgruppe und eine Forschungsgruppe aufgestellt worden. Die Erklärungen der jeweiligen Wörter und Bezeichnungen, fanden bei der Kontrollgruppe durch die konventionellen Übungen, bei der Forschungsgruppe durch die alternativen Übungen statt. Die Studenten haben somit einen Vor- und Nachtest gemacht, in dem der Fachwortschatz über Tourismus abgefragt worden ist. Um an das Ergebnis zu gelangen, wurden anschließend die Daten verglichen und analysiert. Bei der Forschungsgruppe wurden alternative Übungen eingesetzt, die Studenten haben kreativ und individuell gearbeitet, sie wurden positiv unterstützt und ermutigt, wobei, bei der Kontrollgruppe der Unterricht auf die konventionellen Übungen und Wortschatzarbeit basierte. In der Kontrollgruppe stand die Lehrerin im Vordergrund, in der Forschungsgruppe standen die Studentinnen im Vordergrund. Für die Datenerhebung der Arbeit wurde Mann Whitney U Test und Wilcoxon-Vorzeichen-Rang Test gemacht. Die Vortestpunkte ( u= 59,5 p> .05) und Nachtest Punkte (u=55 p> .05) der Studenten der Untersuchungs- und Kontrolgruppe zeigten keinen bedeutsamen Unterschied. Aber wenn man die mittlere Rang der Untersuchungsgruppe untersucht, kann man klar sehen, dass der mittlere Rang des Nachtests (11,75) als der mittlere Rang des Vortests (15,57) ansteigt. Aufgrund dessen wurde Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test durchgeführt, ob die alternative Übungen in der Untersuchungsgruppe bedeutsamer Unterschied aufzeigte. Die Analyseergebnissen zeigten einen bedeutsamen Unterschied zwischen den Vor- und Nachtest.( z=2,668, p<,05). Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass die Untersuchungsgruppe im Nachtest erfolgreicher als die Kontrollgruppe ist. Nach diesen Ergebnissen kann man sagen, dass die alternative Übungen beim Lernen des Wortschatzes erfolgsbringend waren. Daraus resultierend kann gesagt werden, dass für einen erfolgreichen Unterricht, sowohl die Berücksichtigung der Interessen und Erfahrungen der Schüler, als auch die kreative Gestaltung des Unterrichts durch die Anwendung verschiedener Übungen, so wie die Lehrkraft als Tutor und Unterstützer von großer Wichtigkeit sind. Angesichts dessen können alternative Übungen, die im Fachbezogenen Deutschunterricht angewandt werden, zu Erfolg führen.

Summary:

Günümüzde yabancı dil derslerinde klasik ders modellerinin yanı sıra alternatif ders modellerinin de kullanılması dikkate alınması gereken bir olgudur. Yabancı dil öğretiminde yöntem çeşitliliği dilsel yeti ve becerilerin ediniminin hızlandırılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Geleneksel ders modelleri, geçmişte ve günümüzde kabul gören bir olgu olmasına rağmen, alternatif ders modellerinin kullanımı ile, yabancı dil derslerinin başarılı bir şekilde şekillendirilmesi ve uygulanması sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı, Turizm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere, turizm alanına ait olan mesleki terimlerin ve iletişim durumlarının alternatif alıştırmalar yardımıyla etkin aktarımını gerçekleştirmektir. Böylelikle öğrenciler kendilerine mesleki açıdan faydalı olabilecek terimleri iş yaşamlarında kullanabilecek imkana sahip olabileceklerdir. İnteraktif ders planlaması ile turizm alanına ait olan kelimeler, cümleler, diyaloglar ve terimler araştırılmış ve Almanca derslerinde kullanılmıştır. Bu çalışmada turizm alanına ait olan mesleki terimlerin öğretimi teorik ve deneysel bağlamda incelenmiştir. Aksaray Üniversitesinde iki adet Meslek Yüksekokulu'nun (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Güzelyurt Meslek Yüksekokulu) Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde Almanca dersi bulunmaktadır. Bu çalışmada deney ve kontrol grubu oluşturulmuş, ilgili kelime ve terimlerin aktarımı kontrol grubunda geleneksel alıştırmalarla, deney grubunda ise alternatif alıştırmalarla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere içerisinde turizm alanına ait kelimeler olan ön test ve son test uygulanmıştır. Sonuca ulaşabilmek için ise elde edilen verilen karşılaştırılmış ve analiz edilmiştir. Deney grubunda alternatif alıştırmalar uygulanmış, öğrenciler yaratıcı ve bireysel bir şekilde çalışmış, pozitif bir şekilde desteklenmiştir. Kontrol grubunda ise geleneksel alıştırmalar uygulanmıştır. Kontrol grubunda öğretmen ön planda, deney grubunda ise öğrenci ön planda bulunmuştur. Çalışmaya veri elde edebilmek amacıyla Mann Whitney U-Testi ve Wilcoxon-İşaretli Sıra Testi yapılmıştır. Deney ve kontrol grubunun ön test ( u= 59,5 p> .05) ve son test (u=55 p> .05) puanları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Fakat grupların sıra ortalamaları incelendiğinde deney grubunun son test sıra ortalamasının (11,75) ön test sıra ortalamasına göre (15,57) arttığı görülmektedir. Bu nedenle, alternatif alıştırmaların deney grubunda anlamlı bir fark gösterip göstermediğini incelemek amacıyla Wilcoxon-İşaretli Sıra Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, ön test ve son test arasında anlamlı bir farklılık göstermiştir. ( z=2,668, p<,05). İstatiksel sonuçlar, deney grubunun son testte kontrol grubuna göre daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, alternatif alıştırmaların kelime öğreniminde başarı getirdiği söylenilebilir. Bu sonuç dikkate alındığında başarılı bir öğrenme için öğrencilerin ilgi ve deneyimlerinin dikkate alındığı, farklı yöntemler ile yaratıcı bir biçimde şekillendirilen ve öğretmenin rehber olarak destekte bulunduğu derslerin büyük öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu sonuçtan yola çıkılarak Mesleki Almanca derslerinde kelime öğretiminde alternatif alıştırmalarla daha başarılı olduğu söylenilebilir.