Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bölge Planlama Anabilim Dalı

Vulnerability of coastal areas to climate change: Planning reconsidered at the case of Fethiye-Gocek special environmental protection area

Kıyı alanlarının iklim değişikliğine karşı kırılganlığı: Fethiye-Göcek özel çevre koruma bölgesinde planlama süreci üzerinden irdeleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 461910 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

İklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetler gün geçtikçe daha fazla insan hayatı ve doğal kaynakları tehdit etmekte ve bunlar çoğunlukla kıyı alanlarında yoğunlaşmakta İklim değişikliği karşısında oldukça kırılgan olan ve karmaşık sosyo-ekolojik sistemleri barındıran kıyı alanları rekreasyonel imkanlar, barınma ihtiyaçları ve ekonomik aktiviteler gibi çok çeşitli insan faaliyetleri için çekim noktası niteliğinde olduklarından deniz yükselmeleri, fırtınalar ve iklim değişikliğinden kaynaklanan diger tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır Kıyı alanlarının dayanıklılığının (resilience) arttırılabilmesi için potansiyel kırılganlıklarının ve kırılganlık düzeylerinin ortaya konulması gerekmektedir İklim değişikliğine karşı uyumun sağlanmasında etkili bir araç olarak planlama, dış tehditlere dirençli mekansal sistemlerin oluşturulabilmesi açısından kritik öneme sahiptir İklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve kıyı alanlarının sürdürülebilir gelişiminin sağlanabilmesi için kırılganlık değerlendirme yöntemlerinin planlama mekanizmalarına entegre edilmesi gereği bu tez çalışmasında temel hipotez olarak belirlenmiştir Bu çalışmanın temel amacı kıyı alanlarının iklim değişikliğine karşı kırılganlığının tanımlanması amacıyla geliştirilen kırılganlık analizlerinin tartışılması, mevcut yöntemlerin incelenmesi ve sonucunda bütünleşik bir analiz metodu önerisinin oluşturulmasıdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.