Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Written or oral teacher feedback: Which one facilitates idea development in writing classes?

Yazılı ve sözlü geri bildirim: Hangisi, yabancı dilde yazma derslerinde öğrencilerin fikirlerini geliştirmesini kolaylaştırmaktadır?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 421417 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed to find out and analyze to what extent EFL students with Pre- Intermediate level of proficiency at Middle East Technical University Preparatory School can understand and use written and oral teacher feedback on the content of their writing assignment. To achieve this aim, five main questions were attempted to be answered. The first question was whether or not there is a significant difference between the first and final drafts of the students who got written facilitative feedback and the ones who got oral feedback through teacher-student conferencing in terms of the content of the paragraphs they wrote. The second question was whether or not one of these two feedback types is more effective than the other in leading the students to develop the ideas in their paragraphs. The third question was whether or not the students' attitudes towards written facilitative feedback and teacher-student conferencing show a significant difference in terms of their utilization of feedback. The fourth question was whether or not the students' utilization of feedback matches their teacher's intentions in both types of feedback. The final question was which factors affect the effectiveness of communication of feedback between the teacher and the students. Data was collected from 16 students by asking each to write two drafts of a paragraph and to have two open-ended interviews with the researcher. In the data analysis part, the first and second drafts of each student's paragraph were examined, and the frequencies of student understanding of teacher feedback and successful revision were identified. Moreover, an inductive analysis of the two transcribed open-ended interviews was done to find out about the factors that affect student understanding and revision success. The results revealed that the students who got written feedback were able to improve the ideas in their paragraphs more frequently than the ones who got oral feedback although there was not a significant difference between the grades they got for their 2nd drafts in terms of the content of their written work. Furthermore, it was seen that rather than formal characteristics of teacher feedback, students' difficulty in elaborating on ideas, their overestimation of quality of their written work, their beliefs about an effective paragraph, their such concerns as exceeding word limits and making mistakes and lack of content knowledge influenced the students' revision processes and the success of a second draft.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hazırlık Okulu orta seviye öncesi öğrencilerinin, yazdıkları paragrafların içeriği üzerine öğretmen tarafından verilen yazılı ve sözlü dönütü ne kadar anladıklarını ve kullanabildiklerini ortaya çıkarmak ve incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için beş temel soruya cevap verilmeye çalışılmıştır. İlk soru, yazdıkları paragrafların içeriğine ilişkin yazılı geri bildirim alan öğrencilerin ilk ve son taslaklarıyla, öğretmen-öğrenci konferanslarıyla sözlü geri bildirim alanların ilk ve son taslakları arasında anlamlı bir fark olup olmadığıdır. İkinci soru, öğrencileri paragraflarındaki fikirleri geliştirmeleri açısından yönlendirmede, bu iki geri bildirim yönteminden birinin diğerinden daha etkili olup olmadığıdır. Üçüncü soru, öğrencilerin yazılı geri bildirime ve öğretmen-öğrenci konferansına olan tutumlarının anlamlı bir fark gösterip göstermediğidir. Dördüncü soru, her iki geri bildirim yönteminde de öğrencilerin geri bildirimden faydalanma şekillerinin öğretmenin beklentilerine uyup uymadığıdır. Son soru ise, öğretmen ve öğrenci arasındaki geri bildirim iletişiminin verimliliğini etkileyen etmenlerin neler olabileceğidir. Veriler, 16 öğrenciden, her birinden bir paragrafın iki taslağını yazmalarının ve araştırmacı ile iki açık uçlu görüşme yapmalarının istenmesiyle toplanmıştır. Veri analizi kısmında, her öğrenci paragrafının ilk ve son taslaklarının incelenmiş ve öğrencilerin öğretmen tarafından verilen geri bildirimi anlama ve iki taslaktaki başarılarının sıklığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin paragraflarında fikir geliştirmelerine yardımcı olmada hangi yöntemin daha etkili olduğunu belirlemek için, iki açık uçlu ve yazıya dökülmüş olan öğrenci - öğretmen görüşmesinin tümevarımsal analizi yapılmıştır. Sonuçlar, ikinci taslaklarının içeriği için aldıkları notlarda istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gözlemlenmemesine rağmen, yazılı geri bildirim alan öğrencilerin sözlü geri bildirim alan öğrencilere kıyasla paragraflarında daha sık fikir üretebildiklerini göstermiştir. Ayrıca, bulgular, öğrencilerin düzeltme yapma sürecini ve ikinci taslağın başarısını etkileyen faktörün öğretmen geri bildiriminin biçimsel özellikleri değil, öğrencilerin fikirlerini detaylandırmada yaşadıkları zorluk, yazdıkları paragrafları nitelik açısından gözlerinde büyütmeleri, iyi bir paragrafın özelliklerine yönelik (kuvvetle inanılan) düşünceleri, kelime sınırını aşma ve hata yapma gibi endişeleri ve konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları gibi faktörlerin olduğunu da göstermiştir.