Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

XI-XIII. yüzyıllarda Doğu Akdeniz'de Haçlılar ve Müslümanlar arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkiler

Socio-economic and cultural relations between the Crusaders and Muslims in the Eastern Mediterranean in 11-13 centuries

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 559101 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Doğu Akdeniz ( Levant) hem coğrafi konumu hem de elverişli toprakları sebebiyle talihin en eski dönemlerinden beri mühim bir ticaret merkezi olmuştur. Bu sebeple talihin her döneminde birçok medeniyet tarafından ilgi odağı olmuştur. XI. yüzyılın sonlarına doğru Doğu'ya yapılan Haçlı Seferleri ile birlikte Doğu-Batı arasındaki ticari faaliyetler gelişmiştir. Latinler ( Venedikliler, Cenovalılar, Pisalılar ve Amalfıliler) iaşe ve asker naklederek Haçlılara yardım etmişlerdir. Karşılığında ise Haçlıların ele geçirdikleri bölgelerde ticari faaliyetleri yürütmüşlerdir. Bölgeye hâkim olan Selçuklular, Eyyûbîler ve Memlûkler İle Haçlılar arasında yapılan savaş ticaret engel olmamıştır. Söz konusu İslâm devletleri ile Haçlılar arasında birçok ticaret anlaşması yapılmıştır. Bununla birlikte iki asır aynı coğrafyayı paylaşan Haçlılar ve Müslümanlar arasında kültürel etkileşim meydana gelmiştir. İki medeniyet arasında ki etkileşim lisan öğreniminden mimari ve sanata, tıptan entelektüel ilişkilere, askeri teknoji, din değiştirmelerden evliliklere ve yemek, eğlence gibi Doğu günlük yaşayışlarına kadar birçok alanda görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Haçlılar, Müslümanlar. Ticaret, Latinler, Kültürel Etkileşim

Summary:

The Eastern Mediterranean ( Levant) has been a commercial center since the most ancient yimes of history due to both itsgeographical locationand convenient lands.That is why it has been the focus of attention by many civilizations in every period of history. Towards the end of the 11 th century, with the Crusades to the East, commercial activities between East and West have developed. The Latins ( Venetians, Genoese, Pisans and Amalfıans ) helped the Crusaders by transporting subsistence and soldiers. In return, they carried out commercial activities in the areas conquered by the Crusaders. The war between the Seljuks, the Ayyubs, the Mamluks who dominated the region, and the Crusaders did not hinder the commercial activities. Many trade agreements have been made the Islamic stats and the Crusaders. At the same time, cultural interaction has occurred betvveen the Crusaders and Muslims due to the sharingof the same area. The interaction between the two civilizations can be seen in many areas ranging from language learning to architecture and art, from medicine to intellectual relations and military technology, from religions to marriages and eastern daily lives such as food and entertainment. Keyvvords: Crusaders, Muslims, Trade, Latins, Cultural interaction