Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

XLI numaralı Antalya şer'iyye sicil defterinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi 1309-1315 (m.1892-1897)

The transcription and evaluation of court register numbered XLI of Antalya 1309-1315 (a.d. 1892-1897)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325099 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Osmanlı Devleti'nde çok yönlü bir değişim sürecini ifade eden Tanzimat Dönemi, aynızamanda genel bir merkezileşme eğiliminin hız kazanması bakımından da ayrı bir önemi haketmektedir. Bu anlamda bir yandan kurumlar sıkı sıkıya merkeze bağlanırken, bir yandan damerkezi otoriteden yoksun alanlarda kurumsallaşma faaliyetlerine gidilerek otorite yelpazesigenişletilmeye çalışılmıştır. Bir yönüyle bu amaca hizmet eden Eytâm İdaresi, bir diğeryönden de alanında önemli bir boşluğu doldurmuştur. Özellikle buna bağlı olarak kurulanEytâm sandıkları hem yetim mallarının korunup değerlendirilmesini sağlamış, hem de bir nevibanka vazifesi görmüş ve kurulduğu bölgenin ekonomik hayatında önemli bir yere sahipolmuştur. Çalışmamızın temel kaynağı durumdaki XLI numaralı Antalya sicil defteri (1892-1897) öncelikle bu anlamda bir değerlendirmeye tabi tutulmuş, defterdeki kayıtlardan yolaçıkılarak, Antalya bölgesine ait sandığın işleyişi, yetimler adına yapılan borç verme işlemlerive usûlleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra defterde, tespit edilebildiğikadarıyla, bölgenin idarî, iktisadî ve sosyal hayatına ilişkin veriler de değerlendirilmiştir.

Summary:

As it is known, Tanzimat Period which means a multifaceted process of change,deserves a special importance by means of gaining speed of a general tendency tocentralization in Otoman Empire. İn this sense while the instituations are being connected tothe center closely, on the other hand the range of authority is tried to be expanded by going tothe activities of institutionalization deprived areas of the central authorities. İn a way theadministration of the orphans which serves this purpose has filled an important gap in theother way. Especially according to this either the Orphan?s funds that have been created toprovide the evaluation of Orphan?s goods by saving or they take an important place in theeconomical life which have been settled. On the basis of records Antalya şer?iyye sicili defteri(Court Registry Book) nr. XLI (1892-1897), the functioning of the crate to Antalya region,lending transactions on behalf of orphans and procedures have been put forth. In addition, asfar as it can be determined, the region's datas on the administrative, economic and social lifehave been also evaluated in the court registry book.