Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

XXVII numaralı Antalya şer'iyye sicil defteri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi 1301-1303 (M.1883-1886)

The transcription and evaluation of court register numbered XXVII of Antalya 1301-1303 (A.D. 1883-1886)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325097 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

XXVII numaralı Antalya Şer'iyye Sicili defterinden yararlanılarak 1883-1886 yıllarıarası Antalya'nın idarî, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.600 yıl boyunca üç kıtada hüküm sürmüş bir dünya devleti olan Osmanlı Devleti'ninsiyasi zaferlerinin ardında yatan temel dinamikleri ve tebaasının yaşam tarzlarının bir kesitiXXVII numaralı Antalya Şer'iyye Sicili defterinde yer alan bilgiler ışığında ortaya konulmayaçalışırken Antalya şehir tarihçiliğinin de bir dönemine ışık tutulmaya gayret edilmiştir.1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, 1876 Meşrutiyet'in ilanı ile idari,sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kurumlarıyla birlikte büyük değişimlere uğrayanOsmanlı Devleti, bir yandan içine düştüğü sıkıntılardan kurtulmaya çalışırken diğer yandan daAvrupalı Devletlerin desteğini almak, ayakta kalmayı sürdürebilmek için, Avrupa devletlerineve tebaasından olan gayrimüslimlere birçok tavizler vermek, kurum ve kuruluşlarını yenidentanzim etmek zorunda kalmıştır. Ele aldığımız XXVII numaralı Antalya Şer'iyye Sicilidefterinde yer alan 1883-1886 yılları dönemindeki Antalya, XIX. yüzyıldaki bu köklüdeğişimlerin yansıdığı bir şehir olmuştur.Yaşanan tüm değişikliklere rağmen, sağlam ve köklü bir geçmişe sahip olan OsmanlıDevlet kurumları incelediğimiz dönemde, yeni kurumların yanında varlığını ve etkisinisürdürürken, İslam hukuku ve Türk örf ve gelenekleriyle yoğrulmuş olan halkın toplumsal,kültürel ve ekonomik yaşantısı da herhangi bir köklü değişime uğramadan varlığını devamettirebilmiştir.

Summary:

Making use of Court Register Book numbered XXVII of Antalya, the administrative,social, economic and cultural structure of Antalya between the years 1883 and 1886 has beendealt with.While the main dynamics lying under political victories and a section of people?s lifestyle of Ottoman Empire, which was a world state ruling on three continents throughout 600years, have been stated in the light of the data in Antalya Court Register numbered XXVII, ithas been tried to shed some light on a period of Antalya town historiography as well.Having been exposed to great changes together with its organizations in theadministrative, social, economic and cultural areas as a result of Imperial Rescript of theTanzimat in 1839, Imperial Rescript of Reforms in 1856, Declaration of ConstitutionalMonarchy in 1876, Ottoman State, on the one hand, was trying to get rid of the distress it wasin and on the other hand, it had to make lots of concessions and reorganize its organizationsand institutes so as to receive support of the European Powers and carry on its existence.Between the years 1883-1886, Antalya, which takes place in the Antalya Court Register Booknumbered XXVII that has been dealt with, became a city reflecting those radical changes inthe 19th century.In spite of all the changes that were experienced, Ottoman Public Institutions, having asteady and an old past, kept their existence and impact besides the new institutions at thattime; while, the social, cultural and economic life of the public, that was formed by Islamiclaw and Turkish customs and traditions, succeeded in surviving without undergoing anyradical changes at all.