Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Yeni S-alkil tiyosemikarbazon bileşiklerinin sentezi ve bazı geçiş metalleri ile reaksiyonlarının incelenmesi

The synthesis of the new S-alkyl thiosemicarbazone and the investigation of their reactions with some of transition metals

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 343237 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 2-hidroksi-1-naftaldehit tiyosemikarbazonların kükürt üzerinden metil, etil ve propil halojenürler ile alkillendirilmiş tiyosemikarbazon bileşikleri sentez edildi. Tiyosemikarbazonların S-alkil türevleri ve 3,5-di-tert-bütil-salisilaldehit kullanılarak Nikel, Demir ve Bakır ONNO tipi template kompleksleri elde edilerek saflaştırıldı. Tiyosemikarbazonların ve komplekslerinin yapıları elementel analiz değerleri, manyetik süsseptibilite değerleri ve IR, UV-Vis, 1H-NMR spektroskopik yöntemleri ile aydınlatıldı.

Summary:

In this study, 2-hydroxy-1-naphthaldehyde thiosemicarbazones derivated by alkylation of sulphur atom with methyl, ethyl and propyl halogenide have been synthesized. ONNO type of Nickel, Iron and Copper template complexes synthesized by using S-alkyl thiosemicarbazones and 3,5-di-tert-butyl-salicylaldehyde have been purified. The thiosemicarbazones and their complexes have been characterized by elementel analysis, magnetic susceptibility and IR, UV-VIS, 1H-NMR spectroscopic thecniques.