Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı / Grafik Eğitimi Bilim Dalı

Yeşilay vakfının kullandığı afişlerin göstergebilim açısından incelenmesi

Examination of the banners used by the Yeşilay foundation in terms of semiotics

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 575493 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, sağlıksız gıda tüketimi ve hareketsiz yaşam, dünyada ve Türkiye‟de büyük bir tehdit olarak varlığını sürdürmektedir. Önemli bir sorun haline gelen bağımlılık, sağlıksız besin tüketimi ve hareketsiz yaşam kapsamın da sivil toplum kuruluşları birçok çalışma yürütmektedir. Çalışmalarda en çok kullanılan ve görsel anlatım gücüne sahip sosyal içerikli afiş tasarımları kullanılmıştır. Toplum yararına, bireyleri bilgilendirmek amacı ile kullanılan, fayda odaklı olan sosyal afişler görsel, slogan, bilgi metini ile istenilen mesajın aktarımı bakımından önemlidir. Anlam aktarımı afiş tasarımında önemli rol oynamaktadır. İletilmek istenen mesajın dışında, başka yan anlamlar oluşturma ihtimali olabilir. "Yeşilay Vakfının Kullandığı Afişlerin Göstergebilim Açısından İncelenmesi", başlıklı çalışmada, afiş tasarımları Roland Barthes‟ın düzanlam ve yananlam göstergebilim yönteminden yararlanılarak incelenmiş ve analizi yapılmıştır. ii Araştırmanın amacı; Yeşilay vakfının kullandığı afiş tasarımlarının göstergebilim açısından değerlendirilmesi, bu alanda katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Araştırmanın sonucunda sosyal içerikli afiş tasarımlarının toplumu ve kişileri bilgilendirmede önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Afiş tasarımlarında bağımlılıkla mücadele, sağlıklı ve hareketli yaşam olmak üzere eş tür alanlarda (kategori), farklı yaş gruplarına yöneltilen mesaj iletimi, hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir.

Summary:

Technology addiction, drug addiction, gambling addiction, unhealthy food consumption, and inactive lifestyle, continues their presences as major threats in the world and Turkey. Actions have been carried out by non-governmental organizations about addiction, unhealthy food consumption and inactive life that became one of the crucial problems. In the actions, posters with the most visual expression power are used. Social posters, which are used for informing individuals, are important for transferring the desired message with the visual, slogan, information text. Meaning transfer plays an important role in poster design. Apart from the message to be transmitted, there may be a possibility of creating other semantics. In the study titled "An examination of the posters used by the Green Crescent Foundation in terms of Semiotics", the poster designs were analyzed by using the denotation and connotation semiotics method. Purpose of the research; It is aimed to evaluate the poster designs used by the Green Crescent Foundation in terms of semiotics and to contribute to this field. iv As a result of the research, it was determined that posters with social content had an important place in informing society and people. In the poster designs, important information about the transmission of messages directed to different age groups (category), in spousal species (category), which are healthy and mobile life, were obtained.