Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Yığma yapıların güçlendirilmesi

The experimental investigation of the strengthening of masonry structures

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 353483 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ülkemizde kırsal kesimde ve kentlerde mevcut yapıların önemli bir bölümü yığma yapı olarak inşaa edilmiştir. Bu yığma yapıların büyük bir çoğunluğu da deprem bölgelerinde olup etkili bir güçlendirme yöntemiyle güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca güçlendirme projelerinde kullanılan malzemelerinde bilimsel olarak araştırılması son derece önemlidir. Bu nedenlerden yığma yapıların güçlendirilmesi konusunda etkili, ekonomik ve kalıcı çözümler bulabilmek için birçok bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle yığma yapıların yatay yükler etkisi altındaki davranışlarının incelenmesi gerekmektedir. Yığma yapıların onarım/güçlendirilmesi konusunda deneysel ve analitik olarak çalışmalar yapılmakta olup bu çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak yeni yöntemler geliştirilmekte ve yeni yaklaşımlar ortaya konmaktadır. Bu yöntemlerden biriside püskürtme beton tekniğidir. Bu tez çalışmasında yalın ve çelik hasır üzerine polipropilen lifli kuru karışım püskürtme beton uygulaması ile güçlendirilmiş yığma duvarların tersinir düzlem dışı yük altındaki davranışlarının ve performanslarının karşılaştırılması ve yığma yapıların güçlendirilmesinde polipropilen lifli ve çelik hasır donatılı püskürtme betonun kullanılabilirliğinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda çalışmada 19 x 9 x 5 cm boyutlarında 2 adet seri halinde ve her bir seride 2 adet numune olmak üzere toplam 4 adet tuğla duvar numunesi örülmüştür. Birinci seri yalın numune olmak üzere, ikinci seri çelik hasır üzerine 5 cm kalınlığında 5 kg/m3 polipropilen lif katkılı ve 2 kg/m3 püskürtme elyafı ilaveli kuru karışım püskürtme beton uygulanmıştır. 1 cm derz aralığında, şaşırtma örgüsü ile örülerek 220 x 245 cm boyutlarında üretilen tuğla duvarlara düzlem dışı yükleme uygulanıp tersinir yükleme yapılmış ve çalışma kapsamındaki her bir tuğla duvar numunesi için kırılma yükleri, çatlak ve kırılma röleveleri ve artan yük kademelerinde yerdeğiştirme okumaları elde edilmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda; çelik hasır üzerine polipropilen lif katkılı kuru karışım püskürtme beton uygulaması ile güçlendirilmiş numunelerde yalın numuneye göre hem taşıma gücü yükü hem de enerji tüketme kapasitesi açısından artış sağlanmıştır. Hasır çelik üzerine polipropilen lif katkılı kuru karışım püskürtme beton uygulamasının mevcut yığma yapıların güçlendirilmesinde kullanılması hem taşıma gücü yükü hem de enerji tüketme kapasitesi bakımından uygun olduğu görülmüştür.

Summary:

In our country, in rural and urban areas a significant portion of the existing structure was built as a masonry structure. This is also great majority of masonry structures in seismic zones needs to be strengthened with an effective method of strengthening. Furthermore the materials used in projects to strengthen the scientific investigation is extremely important. For this reasons, about of strengthening masonry structures is need effective, economical and many scientific research to find lasting solutions. Especially behavior under the influence of lateral loads of masonry structures need to be examined. It is being done an experimental and analytical work about repair/ strengthening of masonry structures, depending on the results of these studies are developed new methods and new approaches are put forward. One of these methods is shotcrete technique. In this thesis study, simple and steel mesh dry mix shotcrete application with the polypropylene fiber reinforced masonry walls to compare of behavior and performance under load reversible-of-plane and in strengthening of masonry structures polypropylene fiber reinforced shotcrete and steel mesh were targeted investigate the usability. In line with this objective, in study, 19 x 9 x 5 cm in size, 2 in series and including 2 samples in each series brick walls are bricklaying with a total of 4 samples. A first series of samples including simple, 5 cm thick dry mix shotcrete addition 5 kg/m3 and 2 kg/m3 polypropylene fibers on steel mesh to second series was applied. In the range of 1 cm joints, stowing bond 220 x 245 cm in size with a walled brick walls produced made out of plane loading applied cyclic loading, and for each sample brick wall in scope study was obtained breaking load, roleve of cracks and breakage and increasing load-displacement readings. As a result of experimental studies; in samples with steel mesh reinforced polypropylene fibers reinforced with dry mix shotcrete application has increased according to simple sample in terms of both load carrying capacity and energy dissipation capacity. Use in the reinforcement of existing masonry structures application to the dry mixture shotcrete addition polypropylene fiber on steel mesh was showed to be suitable in terms of both load carrying and energy consumption capacity.