Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dicle Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Yoğun Bakım Ünitesinde akut solunum sıkıntısı sendromu tanısıyla takip edilen hastaların retrospektif analizi

The Retrospective analysis of patients with ARDS in The Intensive Care Unit

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 359119 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Amaç: ARDS yoğun bakımlarda morbidite ve mortaliteye yol açan ciddi bir restriktif sendromdur. Yapılan çalışmalarda yaş, akut akciğer hasarı, kronik komorbid hastalıklar, akut organ yetmezlikleri, ağır sepsis/şok birlikteliği, arteryal kan gazı değerleri, GKS, SOFA, APACHE II, LİS skoru gibi parametrelerin akciğer hasarı prognoz ve sağkalımı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitemizdeki ARDS hastalarında mortalite üzerine etkili olabileceğini düşündüğümüz faktörleri paylaşmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmamızda Ocak 2009 ile Ocak 2013 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği Yoğun Bakım Ünitesinde ARDS tanısı alan hastaların genel özellikleri, etiyolojik ve prognostik faktörleri, mekanik ventilasyon uygulamaları, laboratuar değerleri, mortalite ve multiorgan disfonksiyonu oranları, APACHE II, LİS, GKS, SOFA skoru, Arteriyel kan gazı değerleri, PaO2/FiO2 oranı değerleri mortalite üzerine etkileri ile ölen ve sağ kalan hastaların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bulgular: İncelemeye alınan ARDS tanısı alan hastaların 61'i erkek,39'u kadın idi. ARDS olan hastaların etiyolojik nedenleri incelendiğinde; Pnömoni 37 hasta, travma(araç içi, araç dışı ve diğer kazalar) 14 hasta, sepsis 19 hasta, akciğer kontüzyonu 9 hasta, akciğer dışı enfeksiyon 6 hasta, intoksikasyon 5 hasta, çoklu kan transfüzyonu 4 hasta, ateşli silah yaralanması 4 hasta ve akut pankreatit 2 hasta olarak bulundu. Hastalardan 44'ü ölmüştür. Ölen hastalarda yaş ortalaması anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Ölen hastaların APACHE II, SOFA, LİS skorları anlamlı olarak daha yüksek bulundu. GKS anlamlı olarak daha düşük bulundu. Kan gazı değerlerinden PO2/FİO2 ve PCO2 değerleri anlamlı bulundu. Mekanik ventilatör süresi ve yoğun bakımda kalış süresi ölen hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu. Organ yetmezliği ve septik şok varlığında mortalite anlamlı olarak yüksek bulundu. Kardiyak hastalık ile birlikte solunum yetmezliği olanlarda ve diyabet ile birlikte böbrek yetmezliği olanlarda mortalite diğer komorbit durumlara göre çok anlamlı oranda yüksek bulundu. Sonuç: ARDS yoğun bakımlarda sık karşılaşılan önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Erken tanı ve yoğun bakım desteği, akciğer koruyucu mekanik ventilasyon stratejisi ve permisif hiperkapni sağ kalımı artırmaktadır. ARDS hastalarında yaş, kronik komorbid hastalıklar, akut organ yetmezlikleri, ağır sepsis/septik şok birlikteliği mortalite oranlarını artırmaktadır. Tanı sırasındaki PaO2/FiO2 oranı azaldıkça akut akciğer hasarının ciddiyeti ve şiddetinin prognostik önemini destekler şekilde mortalite oranları artmaktadır.

Summary:

ABSTRACT Objective: ARDS is a serious restrictive syndrome, which leads to significant morbidity and mortality in intensive care. In studies, age, acute lung injury, chronic comorbid diseases, acute organ failure, severe sepsis / shock association, arterial blood gas values, GCS, SOFA, APACHE II, parameters such as LIS score was associated with prognosis and survival of the lung injury. In this study, we aimed to share the factors thought to be effective on mortality, in patients with ARDS in reanimation ICU. Materials and Methods:In this study, we aimed to compare of general characteristics, effects of etiologic and prognostic factors (mechanical ventilation applications, laboratory values, rates of mortality and multiorgan dysfunction, APACHE II, LIS, GCS, SOFA score, arterial blood gas values, PaO2/FiO2 ratio values) of patients with ARDS who diagnosed at Dicle University Clinic of Anesthesiology Intensive Care Unit between January 2009 and January 2013 on mortality and compare of patients who died and survived. Results: 61 patients with ARDS in our study male and 39 were female. When etiological factors of patients with ARDS investigated, 37 patients with pneumonia, 14 patients with trauma ( inside the vehicle and outside the vehicle and other accidents) , 19 patients with sepsis, 9 patients with pulmonary contusion, 6 patients with extrapulmonary infection, 5 patients with intoxication, 4 patients with multiple blood transfusions, 4 patients with Firearms weapon injuries, 2 patients with acute pancreatitis were found in. 44 of patients died. The mean age of the patients who died was significantly higher. APACHE II, SOFA, LIS scores were significantly higher in patients who died, GCS were significantly lower . PO2/FİO2 and PCO2 of blood gas values were significant. Duration of mechanical ventilation and length of stay in intensive care unit were significantly higher in patients who died. Organ failure and mortality was significantly higher in the presence of septic shock. Respiratory failure in patients with cardiac disease and diabetes mortality in patients with renal failure were significantly higher than the other comorbid conditions. Conclusion: ARDS is a common cause of significant morbidity and mortality in intensive care units. Early diagnosis and intensive care support, lung-protective mechanical ventilation and permissive hypercapnia strategy improve survival. In ARDS patients, age, chronic comorbid diseases, acute organ failure, association of severe sepsis / septic shock increases the mortality rate . Decreases of PaO2/FiO2 rate during diagnosis, in support of the prognostic significance of seriousness and severity of acute lung injury, increase mortality rates.