Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

Yöneticilerin statüleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin tespitine yönelik bir çalışma

A study aiming to find the relation between management levels and organizational commitment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229516 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzün rekabetçi ortamında, kar amacı güden veya gütmeyen her türlüörgüt için örgütsel bağlılık çok önemli bir faktördür Zira örgütsel bağlılık örgütüyelerinin işle ilgili davranışlarını anlamada oldukça önemli teşhis ve tespitlersunmaktadır Bugüne kadar yapılan araştırmalar örgütsel bağlılığın; örgütün değer,misyon ve vizyonunu kabullenme, örgütle özdeşleşme, kalite geliştirme çabalarınıyerleştirme, motivasyon sağlama, takım ruhunu geliştirme, güçlendirme, gönüllüolarak örgütte kalma gibi çalışanların tutum ve davranışları ile doğrudan ilişkiliolduğunu göstermektedir Bu tutum ve davranışlarında sonuç olarak iş tatmini,işgücü devir hızı, işten ayrılma niyetini azaltmakta olduğu ve kişisel ve örgütselperformans üzerinde olumlu etkiler yaptığı bilinmektedir Etkin ve verimli bir şekilde işletme amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda,insan kaynaklarının önemini kavrayan işletmeler, artan rekabet koşullarıyla başaçıkabilmek için mevcut çalışanlarını örgüte bağlamak istemektedirler ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In the competitional environment of our day, organizational commitment is a veryimportant element for both profit and non profit organizations Becauseorganizaitonal commitment presents quite important diagnosises and shootings tounderstand behaviours of the employees about their jobs Researches in theliteratüre shows that organizational commitment is directly related to employees?attitudes and behaviours such as appropriation of organization?s value, mission andvision, identification with the organization, providing motivation, improving teamspirit, staying with the organization voluntarily and installing of quality devolopmentefforts It is known that as a result these attitudes and behaviours results indecrease at job satisfaction and intention to leave and has positive effects onpersonal and organizational performance ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.