Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yüksek riskli evre II kolon kanseri hastalarında kemoterapinin etkinliğinin retrospektif olarak araştırılması

Researching the efficacy of chemotherapy in high risk stage II colon cancer patients retrospectively

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347674 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Evre II kolon kanseri hastalarında adjuvan kemoterapinin rutin kullanımı önerilmemektedir Yüksek riskli hastalarda (T4 tümör, az diferansiye histoloji, müsinöz komponent varlığı, lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon, barsak obstrüksiyonu veya perforasyonu ile prezantasyon, yakın ya da pozitif cerrahi sınır, yetersiz lenf nodu diseksiyonu ve yüksek preoperatif CEA düzeyi) uygulanacak adjuvan kemoterapinin uygun bir yaklaşım olduğu bildirilmiştir Ancak bu konu halen tartışmalı ve netlik kazanmamış olup ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır Biz bu çalışmada evre II kolon kanserli hastalarda, tanımlanmış risk faktörlerinin sağ kalım üzerine etkilerini araştırdık Çalışmaya Ocak 2006 ile Aralık 2011 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Polikliniğine başvuran 79 evre II kolon kanseri hastası dahil edildi Çalışmada, hastalara kemoterapi verilmesinde yüksek risk faktörleri olarak tanımlanan durumların öncelikle dikkate alınmış olduğu gözlendi Ancak bazı hastalarda komorbid hastalıklar, ek maligniteler, yaş, hasta tercihlerinin ön planda tutulduğu gözlendi Evre II kolon kanserli hastaların 5 yıllık sağ kalım oranları kemoterapi alan ve almayan grupta sırasıyla % 82,8 ± 6,4 ve %79,3 ±6,1 idi ve istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The use of adjuvant chemotherapy in patients with stage II colon cancer is not recommended for routine It has been reported that applying adjuvant chemotherapy in high-risk patients (T4 tumor, poorly differentiated histology, presence of mucinous component, lymphovascular invasion, perineural invasion, presentation with intestinal obstruction or perforation, close or positive surgical tip, inadequate lymph node dissection and high preoperative CEA levels ) is an appropriate approach However, this issue is still controversial and not clearly understood, thus further studies are needed In this study, we investigated the effect of identified risk factors on the survival in stage II colon cancer patients In the study, 79 stage II colon cancer patients that referred to Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Medical Oncology Clinic, between January 2006 and December 2011 were included In patients, for the delivery of chemotherapy, the situations defined as high risk factors were to be taken into account primarily However, in some patients; co-morbid diseases, additional malignancies, age and preferences of the patient were kept in the forefront 5-year overall survival rate of stage II colon cancer patients that received and that did not received chemotherapy were 82 8 ± 6 4 % and 79 3% ± 6 1 % respectively, and there was no statistically significant difference Of patients with risk factors; chemotherapy receiving patients were compared with those that did not, in terms of survival According to this assessment, 5-year overall survival rate of chemotherapy receiving patients was 84 2 ± 9 2 % and it?s higher when compared to those did not receive chemotherapy The overall survival rate of patients without the risk factor and chemotherapy was 52 1 ± 13 7 % There was a significant difference in overall survival between 2 groups (p = 0 014 ) In between 2 groups; 30 patients that has at least one risk factor and received chemotherapy, and 29 patients without any risk factor and chemotherapy, there was no statistically significant difference in terms of survival ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.