Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı

Zonguldak Bülent ecevit Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesine gönderilen aile içi cinsel istismar (ensest) olgularının mağdur ve saldırgan açısından değerlendirilmesi

Evaluation of family sexual harassment (incest) cases sent from the Zonguldak Bülent Ecevit University Medical Faculty Hospital.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 579336 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve Amaç: Ensest ilişkiler, mağdur üzerinde biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak kötü etkilenmeye yol açtığı gibi toplumun en küçük birimi olan aile yapısının da zarar görmesiyle birçok yönden mağduriyetlere neden olabilen toplumsal bir sorundur. Cinsel istismarın aile içinde yaşanmasından, toplum tarafından yasaklanmış ve kabul edilemez oluşundan dolayı gelişmiş ya da gelişmemiş tüm toplumlarda yaşanan ensest ilişkilerin ortaya çıkarılması diğer istismar şekillerine göre daha zordur. Ensest olgularının büyük bir kısmının adli makamlara bildirilmediği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Kapalı kapılar arkasında yaşanan ensest ilişkilerin ortaya çıkmasının mağdura, sanığa, mağdurun ailesine karşı, dini ve ahlak anlayışı bakımında toplumsal tepkiye neden olması, bu tür ilişkilerin ortaya çıkmasını da engellemekte hatta ortaya çıksa dahi üstü örtülmeye çalışılmakta olduğundan ensest vakalarının çok az yaşandığı düşüncesi oluşmaktadır. Çalışmamızda adli makamlarca ensest olduğu iddiası ile gönderilen olguların sosyodemografik özelliklerinin ortaya çıkarılması ve adli tıp açısından çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Polikliniğine Temmuz 2010 – Aralık 2018 tarihleri arasında cinsel istismar/cinsel saldırı nedeniyle başvuran ve adına adli rapor düzenlenmiş veya konsültasyon sonucu değerlendirilmiş tüm mağdur ve saldırgan dosyaları taranarak içlerinden 113 ensest olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. Olgular değerlendirilirken Adli Tıp ve diğer bölümlerin muayene notları, zeka testi sonuçları ve diğer tetkiklerin sonuçları, gönderilen adli evrakta yer alan mağdur, tanık ve sanık ifadeleri, mağdura veya saldırgana ait daha önce düzenlenen adli ve tıbbi belgeler de incelemeye dahil edilmiştir. Bulgular: Olguların büyük çoğunluğunun (%81,4, n:92) kadın olduğu, erkek olgu sayısının ise 21 (%18,6) olduğu belirlenmiştir. Olgular yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde; büyük bir çoğunluğunun(%35,4, n:40) 6-11 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Bunu 12-14 yaş (%23,9, n:27) ve 15-17 yaş (%21,2, n:24) yaş grupları izlediği belirlenmiştir. Olguların yaş ortalaması ise 13,43 olarak bulunmuştur. Olguların %88,5'inin(n:100) çocuk yaş grubunda olduğu, %11,5'inin (n:13) de erişkin yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir. Ensestin çoğunluğunun (%47,8, n:54) mağdurun yaşadığı evde gerçekleştiği saptanmıştır. %23,9'u (n:27) sanığın evinde, %19,4'ü (n:22) ev dışında kapalı bir alanda, %7,1'i(n:8) ise açık alanda gerçekleşmiştir. Olguların %31,8'inde(n:36) ensestin birinci ve ikinci derece akrabalar tarafından gerçekleştirildiği, %68,2'sinin(n:77) diğer kişiler olduğu saptanmıştır. Saldırganların birinci ve ikinci derecede akraba olduğu vakaların dağılımı ise; baba(%10,6, n:12) ve üvey baba(%10,6, n:12) oranının eşit ve en fazla düzeyde olduğu saptanmıştır. Bunları %6,2(n:7) ile abi ve %2,7(n:3) ile üvey abilerin takip ettiği görülmüştür. 1 olguda dede ve 1 olguda ise üvey annesine cinsel tacizde bulunan suça sürüklenen çocuk bulunmaktadır. Olguların %61,1'ine(n:69) olay sonrası psikiyatrik tanı konulduğu ve büyük çoğunluğunun(%38,1, n:43) Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı aldığı tespit edilmiştir. Sonuç: Her disiplin kendi dinamikleri çerçevesinde farklı tanımlamalar getirse de bizim çalışmamızda ensest kavramı TCK'unda da belirtildiği üzere en geniş anlamıyla ele alınmıştır. Mağdur üzerinde otorite sahibi veya mağdurun güven duyduğu kişilerin yaptığı istismar, kan bağı aranmaksızın ensest olarak kabul edilmiştir. Ensestin ortaya çıkması ve mağdurun en az zararla bu durumu atlatabilmesi için toplumu bilinçlendirecek ve ensestin açıklanmasını cesaretlendirecek bilgilendirmeler yapılmalıdır. Bu nedenle ensest ile ilişkili farkındalığın artırılması tüm toplum açısından önem arz etmektedir. Kapalı bir aile yapısında, belki de mağdurların diğer insanlarla iletişime geçebildiği tek yer olan okullar, ensestin açığa çıkarılmasında fırsat olarak görülmelidir. Bu amaçla özellikle rehberlik öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlere çocuk cinsel istismarı konusunda eğitim verilmelidir. Böylece okullardaki her çocuğa ulaşabilmeli ve doğru yaklaşımla ensestin açığa çıkması sağlanabilmelidir. Ensestin açığa çıkarılmasında diğer önemli husus da okullarda çocuklara cinsel eğitimler olması gerektiğidir. Bu eğitimlerle birlikte çocuklara hangi davranışların cinsel istismar olduğu, istismar karşısında ne yapmaları gerektiği öğretilmelidir. Sağlık çalışanlarının da her türlü istismar ve ihmal vakalarıyla karşılaştıklarında ensest olabilme ihtimalini akıllarına getirmeleri gerekmektedir. Ensestin ortaya çıkmasından sonra mağduru tekrarlayan muayene ve ifade almalarla fazla travmatize etmeyecek bir şekilde multidisipliner bir merkezde tüm işlemlerin tek elden yönetilmesi de diğer önemli bir hususdur. Ensest, tüm toplumu sağlık, eğitim, sosyal, ekonomik ve politik yönden ilgilendiren bir sorundur. Bu sorunun çözümü için de tüm bu alanları kapsayacak şekilde multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Kısa, orta ve uzun dönemde, bölgesel ve tüm ülke çapında yapılması gerekenlerin hazırlanacak planlar dahilinde hayata geçirilmesi, ensestin en aza indirilmesini veya belki de ortadan kaldırılmasını sağlayabilecektir.

Summary:

Entry and Aim: Incest relationships are a social problem that can cause victimization in many ways by causing harm to the victim in a biological, psychological and social manner as well as in the family structure which is the smallest unit of society. It is more difficult to detect incest relations in all developed or undeveloped societies than in other forms of abuse because of sexual abuse in the family, because it is prohibited and unacceptable by the society. It was revealed that most of the incest cases were not reported to judicial authorities. The emergence of incest relationships behind the closed doors caused the social reaction to the victim, the defendant, the family of the victim, and the religious and moral understanding. In our study, it was aimed to reveal sociodemographic characteristics of the cases sent by judicial authorities for incest and to develop solutions for forensic medicine. Technique: In our study, 113 cases of incest were examined retrospectively between July 2010 and December 2018 in the Zonguldak Bülent Ecevit University Medical Faculty Hospital Forensic Medicine Clinic. During the evaluation of the cases, the results of the examination of Forensic Medicine and other departments, the results of the intelligence test and the results of the other examinations, the victims, witnesses and defendants statements in the sent judicial documents, the previous forensic and medical documents belonging to the victim or the attacker were also included in the study. Findings: The majority of the cases (81.4%, n: 92) were female and the number of male patients was 21 (18.6%). When the cases were evaluated according to age groups; the majority (35.4%, n: 40) were in the 6-11 age range. It was determined that 12-14 years old (23.9%, n: 27) and 15-17 years old (21.2%, n: 24) followed this case. It was found that the mean age of the patients was 13.43. It was found that 88.5% (n: 100) of the cases were in the pediatric age group and 11.5% (n: 13) were in the adult age group. Most of the incest (47.8%, n: 54) was found at the home where the victim lived. 23.9% (n: 27) of the defendants' home, 19.4% (n: 22) were in a closed area outside the home and 7.1% (n: 8) were in the open area. It was found that in 31.8% (n: 36) of the cases, incest was performed by first and second degree relatives, 68.2% (n: 77) was performed by other people. It was determined that the distribution of the cases where the attackers are first and second degree relatives; the rate of father (10.6%, n: 12) and stepfather (10.6%, n: 12) were found to be equal and the highest. These were followed by step-brothers with 6.2% (n: 7) and 2.7% (n: 3). In one case, there is a grandfather and in one case a stepmother who has been sexually abused by a child pushed to the crime. It was found that 61.1% (n: 69) of the patients had a psychiatric diagnosis after the event and the majority of them (38.1%, n: 43) were diagnosed with Posttraumatic Stress Disorder. Results: Although each discipline brings different definitions within the framework of its own dynamics, the incest concept in our study has been discussed in the broadest sense as mentioned in the TCK (Turkish Criminal Law). The abuse carried out by the people who has an authority on the victim and the victim trusts as well is accepted as a crime regardless of having blood relation. In order to detect the incest and for the sake of victims' overcome this situation with the least harm, society must be informed to raise awareness and to declare incest. In a close family structure, schools, perhaps the only place where victims can communicate with other people, should be seen as an opportunity to reveal incest. For this purpose, all teachers, especially guidance teachers, should be trained on child sexual abuse.Thus, it should be possible to reach every child in schools and to provide incest with the right approach. Another important point in revealing incest is that there should be sex education for children in schools. Together with these training courses, children should be taught what behaviors are sexual abuse and what they should do when they encounter with abuse. Health workers should also consider the possibility of incest when they encounter all forms of abuse and neglect. Another important point is that all operations are managed one-by-one in a multidisciplinary center, so that the victim cannot be traumatized by repeated examinations and expressions after the appearance of incest. Incest is a problem that concerns the whole society in respect of health, education, social, economic and political aspects. A multidisciplinary approach is required to address this problem. In the short, medium and long term, the implementation of the regional and all national plans within the plans to be prepared will ensure incest to be minimized or perhaps eliminated.